Inhalt

Burn-out Dr. med. Mohammad-Zoalfikar Hasan, Königslutter am Elm | Christiane Stein, Königslutter am Elm
Stabil Steffen Stumpp, Braunschweig
Schizophrenie Kristof Hückstädt, Königslutter am Elm | Dr. med. Uta Heuer, Königslutter am Elm